مدیریت یکپارچگی (Integration Management): فرایندها و فعالیت های لازم جهت شناسایی، تعریف، ترکیب، یکسان سازی و هماهنگ سازی  فرایندها و فعالیت ها در گروه های فرایندی مختلف مدیریت پروژه

مدیریت محدوده (Scope Management): فرایندهای مورد نیاز جهت اطمینان از اینکه پروژه تمام کارهای مورد نیاز را جهت دستیابی به موفقیت شامل می شود. مدیریت محدوده پروژه تعریف و کنترل چیزهایی که پروژه آنها را شامل می شود یا نمی شود را در برمی گیرد.

مدیریت زمان (Time Management): فرایندهای لازم جهت مدیریت پروژه برای تکمیل به موقع آن

مدیریت هزینه (Cost Management): فرآیند تخمین هزینه، بودجه بندی و کنترل هزینه به منظور تکمیل پروژه با بودجه تایید شده

مدیریت کیفیت (Quality Management) : فرایندها و فعالیت هایی از سازمان اجرایی است که سیاست ها، اهداف و مسئولیت های کیفی را جهت برآورده سازی نیازهای متعهد شده تعیین می کند.

مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management) : فرایندهای سازماندهی، مدیریت و هدایت تیم پروژه

مدیریت ارتباطات (Communication Management) : فرایند تولید، جمع آوری، توزیع، ذخیره، بازیابی به موقع و مناسب اطلاعات پروژه

مدیریت ریسک (Risk Management) : فرایند هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی واکنش و نظارت و کنترل ریسک پروژه می باشد. اهداف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال و شدت وقوع ریسک های مثبت و  کاهش احتمال و شدت وقوع ریسک های منفی می باشد.

مدیریت تدارکات (Procurement Management) : فرایندهای لازم به منظور خرید یا جذب محصول، خدمت یا نتیجه مورد نیاز از خارج از تیم پروژه