1- تهیه WBS  پروژه برااساس قرارداد وآیتمهائی کاری و تصویب آن با دستگاه نظارت و کارفرما جهت مانیتور کردن فعالیتها

( تهیه برنامه اولیه پروژه بر اساس موضوع و شرح قرارداد با رعایت بازه زمانی مندرج در پیمان ( Baseline or Base Plan) و گرفتن تائیدیه آن از کارفرما )

    
    
    
    
    
    
    

2-تهیه گزارشات و فایلهای توجیهی محقق شدن برنامه در بازه زمانی مربوطه ( توجیه فنی برنامه ارائه شده ) که شامل آنالیز نیروی انسانی، ماشین آلات، متریال مورد نیاز و مواردی از این قبیل می شود.

3-تهیه Overall Plan و تهیه S curve درصد پیشرفت پروژه برا اساس زمان قید شده در قرارداد

4-تهیه هیستو گرام نیروی انسانی بخش Direct & Indirect برای هر دسیپلین و تجمعی  و ماشین آلات پروژه

    
    
    
    
    
    
    

5-ساخت فایل   ( PMS (Progress Measurement System جهت تهیه درصد پیشرفت پروژه ) سیستم اندازه گیری پیشرفت )

6-مشخص کردن واریانس یا انحراف معیار پروژه با اهداف اولیه برنامه تائید شده

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

7-تهیه فرمتهای داخلی گزارش نیروی انسانی و ماشین الات و فعالیتهای انجام شده روزانه به تفکیک هر دیسپلین و ارائه به واحدها

    
    
    
    
    
    
    

8-جمع آوری گزارشات روزانه فعالیتها انجام شده و نیروی انسانی و ماشین آلات از  بخش اجرا و اداری(نیروی انسانی)

    
    
    
    
    
    
    

9-تهیه گزارش روزانه جهت ارائه به کارفرما و دستگاه نظارت با فرمتهای مصوب کارفرما

    
    
    
    
    
    
    

10-           تهیه گزارش هفتگی یا دوهفتگی جهت ارائه به کارفرما و دستگاه نظارت با فرمتهای مصوب کارفرما

11-           لیست کردن مشکلات فنی و اجرائی کار جهت در جریان قراردادن سرپرست کارگاه

12-             برگزاری جلسات داخلی بین کارشناسان بخشهای مختلف کارگاه و پیگیری بندهای درج شده در صورتجلسه جهت تحقق آنها

13-           ثبت و پیگیری آیتمهای صورتجلسات تنظیم شده داخلی و جلسات برگزار شده با کارفرما

    
    
    
    
    
    
    

14-           تهیه گزارش ماهیانه  بصورت کتابچه شامل برنامه زمانبندی overall وماهیانه ماه جاری و ماه اینده - فرمت درصد پیشرفت پروژه - لیست فعالیتهای اجرا شده ماه جاری - لیست مدارک دریافتی پروژه - لیست نامه های ارسالی ودریافتی ماه جاری- آخرین وضعیت نیروی انسانی و ماشین آلات

    
    
    
    
    
    
    

15-           سایت ویزیت و تهیه عکس از مراحل پیشرفت پروژه بصورت روزانه

    
    
    
    
    
    
    

16-           طراحی و ساخت بانک اطلاعاتی نیروی انسانی - ماشین آلات - اجرایی و سایر بخشها- اضافه کاری و TQ

    
    
    
    
    
    
    

17-           up date بانک اطلاعاتی نیروی انسانی و ماشین آلات بصورت روزانه

    
    
    
    
    
    
    

18-           up date بانک اطلاعاتی فعالیتهای اجرایی (وارد کردن فعالیت هر قرارداد به صورت جداگانه ) بصورت روزانه

    
    
    
    
    
    
    

19-           up date بانک اطلاعاتی انبار (وارد کردن لیست متریال ورودی ومصرفی به تفکیک  ) بصورت روزانه

    
    
    
    
    
    
    

20-           up date بانک اطلاعاتی اضافه کاری ( ماشین آلات و نیروی انسانی که در اختیار سایر پیمانکاران قرار میگیرد ) و ،TQ ( نیروی آنسانی -ماشین آلات ومتریال مصرفی) بعد از اجرای کار و ارائه به دستگاه نظارت جهت تائید

    
    
    
    
    
    
    

21-           تهیه برنامه زمانبندی ماهیانه با توجه به متریال موجود وارسال به کارفرما جهت تائید و اجرا

    
    
    
    
    
    
    

22-           up date برنامه زمانیندی ماهیانه بصورت هفتگی و overall بصورت ماهیانه

    
    
    
    
    
    
    

23-           up date فایل PMS به وسیله بانکهای اطلاعاتی بصورت هفتگی

    
    
    
    
    
    
    

24-           تهیه چارت سازمانی شرکت و تغیرات احتمالی آن با نظر مدیریت

    
    
    
    
    
    
    

25-           تهیه گزارش روزانه مدیریتی با فرمتهای مورد تائید

    
    
    
    
    
    
    

26-           کنترل صورت وضعیت پیمانکارن بر اساس MTO  پروژه و گزارشات روزانه پیمانکار که توسط دفتر فنی روزانه تائید میشود

    
    
    
    
    
    
    

27-           کنترل BOQ فعالیتها به شکل دوره ای با توجه به رویژن نقشه وتغییر احجام کاری وارسال مدارک ومستندات لازم به کارفرما جهت تائید آن

    
    
    
    
    
    
    

28-           دسته بندی TQ , و دستورکارهای رسیده و برآورد هزینه آنها درقالب صورت وضعیت برااساس بانک اطلاعاتی طراحی شده توسط خود واحد

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

29-           ثبت و بایگانی  نامه های پاراف شده  به واحد توسط مدیریت و پیگیری آن و ثبت در بانک اطلاعاتی طراحی شده برای این منظور

    
    
    
    
    
    
    

30-           بایگانی گزارشات نیروی انسانی و ماشین الات و فعالیتهای انجام شده براساس هر دسیپلین

    
    
    
    
    
    
    

31-           ارائه گزارش درآمد روزانه کارگاه براساس فعالیتهای انجام شده روزانه در قالب گزارش مدیریتی (Cost control )

32-           تهیه و تنظیم فایل صورت وضعیت و ارائه بصورت 5 جلد کتابچه اول هر ماه به دستگاه نظارت و کارفرما وپیگیری جهت دفاع و تائید آن

33-                تهیه صورت وضعیت پیمانکاران

34-               تهیه صورت وضعیت کارگاه در قالب هر قرارداد

35-               بایگانی قرارداد وصورت وضعیت های پیمانکاران و اسکن نمودن آنها

36-               ایجاد هماهنگی لازم بین کلیه بخش ها و پیمانکاران اجرایی کارگاه

37-               ارایه راهکارهای مناسب به مسئولین سازه ها جهت پیشبرد کار  ( ارائه راهکارهای درست جهت پیشرفت بهتر پروژه یا ارائه راه حلهای جبرانی جهت جلوگیری از تاخیر وانحراف پروژه نسبت به برنامه هدف و حتی دستیابی به برنامه هدف در روزهای آتی )
38-        تهیه مستندات مربوط به تاخیرات پروژه برای مجاز کردن تاخیراتی که مسبب آن مجری پیمان نبوده است