خانه‌های اکسل مثل آدمها و سکه‌ اند، یعنی دو رو دارند . یک ظاهر و و یک باطن .  مانند خانه‌ای که تاریخ 7/27/2006 را نشان می‌دهد اما باطن آن عدد 38925 است.

در کار با رقم های اعشار اعداد نیز ما همین حالت را داریم ، بدین ترتیب که اگر از ریبون گزینه‌های Decrease Decimal  و Increase Decimal  را انتخاب کنیم ، در واقع فقط ظاهر آن خانه تغییر کرده است و در صورتیکه روی این خانه عملیات ریاضی انجام دهیم ، باطن خانه در آن محاسبات شرکت خواهد کرد.

 

فرمت سل          

در مثال زیر این امر به وضوح مشخص است که در خانه عدد 123.1 نشان داده می‌شود اما در نوار فرمول مقدار واقعی این خانه که 123.1233 است را می‌بینیم.

 

نمایش یک عدد رند نشده در اکسل

 

منظور از روند کردن یک عدد، یعنی تغییر دائمی در رقمهای آن عدد و می‌توان آنرا به انواع زیر دسته بندی کرد:
  • روند کردن قسمت اعشار یک عدد
  • روند کردن قسمت صحیح یک عدد

 

تابع Round

برای گرد کردن تا تعداد رقم دلخواه اعشار بکار می‌رود ، بدین صورت که :

ROUNDUP(Number,Num_digits)

Number : عددی که می‌خواهیم آنرا روند کنیم.

Num_digits : دقت اعشار

 

اگر پارامتر دوم عدد مثبت باشد، رقم داده شده را با آن دقت اعشار داده شده گرد می‌کند (عدد 5 بستگی به رقم بعدش دارد ، اگر عدد بعد از 5 از 5 بیشتر باشد 5 به 6 گرد می‌شود)

  • اگر صفر باشد فقط قسمت صحیح عدد را می‌دهد
  • اگر عدد منفی باشد از سمت چپ ممیز شروع به گرد کردن می‌کند.

 

=ROUND(2.15, 1)

عدد 2.15 را تا یک رقم اعشار گرد می‌کند که می‌شود 2.1

=ROUND(2.149, 1)

Rounds 2.149 to one decimal place (2.1)

=ROUND(-1.475, 2)

Rounds -1.475 to two decimal places (-1.48)

=ROUND(21.5, -1)

Rounds 21.5 to one decimal place to the left of the decimal point (20)

 

 

ROUNDDOWN

گرد کردن اعداد به سمت صفر

=ROUNDDOWN(2.578;2)   ⇒   2.57

ROUNDUP

 گرد کردن اعداد دور از صفر

=ROUNDUP(2.578;2)  ⇒   2.58

CEILING

عدد 2.4 را به نزدیکترین مضرب 2 که از خودش بیشتر است گرد می‌کند .

=CEILING(2.4;2)   ⇒   4

FLOOR

 عدد 24 را به نزدیکترین مضرب صحیح 7 که از 24 کمتر است گرد می‌کند

=FLOOR(24;7)  ⇒   21

EVEN

 عددی را به نزدیکترین عدد زوج بعداز خودش گرد می کند.

=EVEN(2.5)   ⇒   4

ODD

 عددی را به نزدیکترین عدد فرد بعد از خودش گرد می‌کند.

=ODD(1.5)  ⇒   3

TRUNC

 قسمت اعشاری را حذف می‌کند.

=TRUNC(8.9)   ⇒   8

MROUND

 عددی را به مضربی دلخواه از عدد دیگر، گرد می‌کند.

=MROUND(10;3)  ⇒   9

INT

جزء صحیح یک عدد را می‌دهد.

=INT(5.4)  ⇒   5

 

 

تابع ROUNDUP 

فرض کنید که قرار است امتیاز افرادی را پس از یک سری محاسبات بدست آورید، اگر شما از تابع ROUND استفاده کنید ، چون اعداد 12.44 را تا یک رقم اعشار می‌کند 12.4  ، ممکن است فردی اعتراض کند که امتیاز او نادیده گرفته شده است ! آنهم در حد یکصدم ! بنابراین بهتر است از ROUNDUP استفاده کنیم که در هر حال امتیازی بیشتر را محاسبه می‌کند.

 

تابع CEILING 

این تابع کار مثل راننده تاکسی‌ها عمل می‌کند، یعنی اگر کرایه شما 118 تومان شده باشد ، می‌گویند 125 تومان یا مثلا اگر کرایه شما شده باشد 233 تومان می‌گویند 250 تومان . البته این به این دلیل نیست که می‌خواهند پول بیشتری بگیرند ! بلکه به خاطر این است که در سیستم پولی ما 25 تومانی داریم اما 33 تومان نه. در واقع آنها عدد را به اولیل مضرب 25 بالاتر از کرایه گرد می‌کنند و ما در اکسل می‌نویسیم :

=CEILING(کرایه , 25 )    

توجه: عکس این عمل یعنی راننده تاکسی منصف تر (عدد کمتر) را تابع Floor انجام می دهد.

 

تابع TRUNC

این یکی از توابع بسیار مهمی اکسل است که اکثر کاربران آنرا نمی شناسند. این تابع اعشار را حذف می کند و کار گرد کردن (رند کردن) را انجام نمی دهد. البته در اکثر مواقع کاربران از تابع INT برای حذف تمامی اعشار یک عدد مثبت استفاده می کنند. این تابع این قابلیت را دارد که مشخص نماییم که چند رقم اعشار باقی بماند.

 

گرد کردن قسمت صحیح یک عدد نه قسمت اعشاری!!

هر گاه بخواهید که از قسمت اعداد صحیح یک عدد ، گرد کردن را انجام دهید! می توانید عدد منفی استفاده نمایید.

فرمول خروجی
=ROUND(13570517,-3) 13571000
=TRUNC(13570517,-3) 13570000

به اعداد صورت‌های مالی دست نزنید

در خیلی از موارد و به ویژه فایلهای اکسل صورت های مالی، برای خوانایی بیشتر آنها را بر 1000 یا 1000000 تقسیم می کنند. مثلا عدد 1357051700 را به صورت 1357 نشان می‌دهند. تا اینجا که مشکلی نیست اما مشکل آنجا پیدا می شود که دیگر حاصل جمع این اعداد اختلافی جزیی با جمع واقعی خواهد داشت و کارشناسان مالی با کلی زحمت این مشکلات را حل می کنند.

 یک راه بسیار ساده برای اینکار است. اصلا به اصل اعداد دست نزنید.

آنها را به همان صورت اصلیشان رها کنید .

حال اگر می خواهد که مثلا سه رقم صحیح و یا شش رقم آنرا نبینید کافیست که با فرمت سل اینکار را انجام دهید.

 

اعداد در صورت های مالی