دانستن کلید های میانبر در اکسل برای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه که از این نرم افزار استفاده می کنند،بسیار مهم بوده و باعث تسریع و سرعت عمل در تهیه گزارشات پروژه با نرم افزار اکسل می گردد.

“Time is Money,Give your Mouse a Break”

“زمان سرمایه است،به ماوس خود استراحت دهید”

در فایل زیر بیش از ۲۰۰ کلید میانبر در نرم افزار اکسل معرفی شده است که می توانید آن را دانلود کنید:

دانلود راهنمای کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل