سلام دوستان امیدوارم یکشنبه خوبی رو شروع کرده باشید ، امروز با یکی از کامل ترین شورت کات های اکسل در خدمتتون هستیم . امیدوارم استفاده مفید کنید ازشون .کلیدهای میانبر جهت یابی


جهات چپ، راست، پایین و بالا   رفتن به سلول چپ، راست، پایین و بالا
Page Down/Page Up   جابه جا شدن به اندازه یک صفحه به سمت پایین یا بالا
Alt+Page Down/Alt+Page Up   جابه جا شدن به اندازه یک صفحه به سمت جپ یا بالا
Tab/Shift+Tab   رفتن به سلول چپ و راست
Ctrl+جهات   رفتن به آخرین ناحیه از جهت فعال
Home   رفتن به اولین سلول در ردیف یلول فعال
Ctrl+Home   رفتن به ابتدای ردیف فعال
Ctrl+End   رفتن به آخرین سلول تغییر یافته
Ctrl+f   نمایش صفحه جست‌وجو و جایگزینی
Ctrl+h   نمایش صفحه جست‌وجو و جایگزینی
Ctrl+g (or f5)   نمایش صفحهی Go To
Alt+Arrow Down   نمایش لیست Auto Complate

 کار با محدوده‌ی انتخاب شده


Shift+Space   انتخاب ردیف کامل از سلول فعال
Ctrl+Space   انتخاب ستون کامل از سلول فعال
Ctrl+Shift+* (asterisk)   انتخاب مجموعه متصل به سلول فعال
Ctrl+a (or ctrl+Shift+spacebar)   انخاب مجموعه فعال
Ctrl+Shift+Page Up   انتخاب شیت فعال و شیت بالایی
Ctrl+Shift+o   انخاب سلول به همراه کامنت فعال
Shift+Arrow Keys   انتخاب سلول به همراه سلول مجاور
Ctrl+Shift+Arrow Key   انتخاب محدوده بین سلول فعال تا آخرین سلول مشابه از همان جنس
Shift+Page Down/Shift+Page Up   انخاب مجحدوده بین سلول فعال تا سلول یک صفحه بالاتر و یا پایین تر
Shift+Home   انتخاب محدوده بین سلول فعال تا اولین سلول از همان ردیف
Ctrl+Shift+Home   انتخاب محدوده بین سلول فعال تا سلول a1
Ctrl+Shift+End   انتخاب محدوده بین سلول فعال تا آخرین سلول

مدیریت محدوده انتخاب شده


F8   فعال سازی حالت انتخاب محدوده بدونه نگهداری shift
Shift+F8   فعال سازی حالت انتخاب چند سلول بدون نگهداری ctrl
Shift+Backspace   انتخاب سلول فعال از یک مجموعه انتخاب شده
Ctrl+. (period)   حرکت به سمت گوشه‌های یک مجموعه انتخاب شده
Enter/Shift+Enter   رفتن به سلول پایینی و بالایی
Tab/Shift+Tab   رفتن به سلول سمت راست و چپ
Esc   غیر فعال کردن مجموعه انتخاب شده
انتخاب داخل سلول
Shift+Arrow Left/Shift+Arrow Right   انتخاب سلول فعال و سلولهای مجاور
Ctrl+Shift+Arrow Left/Ctrl+Shift+Arrow Right   انتخاب محدوده‌ی سلول فعال تا آخرین سلول مشابه در راستای جهت
بازگشت به عقب و جلو
Ctrl+z   یک حرکت برگشت به عقب
Ctrl+y   یک حرکت رو به جلو
کار با Clip Bord
Ctrl+c   کپی کردن
Ctrl+x   Cut کردن
Ctrl+v   past کردن
Ctrl+Alt+v   نمایش صفحه Past Spacial
Ctrl+Shift+[+]   نمایش Insert Dialog Box
ویرایش داخل سلول
F2   ویرایش سلول فعال
Enter   رفتن به سلول پایینی یا حرکت کردن در یک محدوده
Shift+Enter   رفتن به سلول بالایی
Esc   Cancel a cell entry.
Backspace   پاک کردن نوشته ها
Delete   پاک کردن کاراکتر راست نشانگر موس
Ctrl+Delete   پاک کردن خط تا انتها
Ctrl+; (semicolon)   وارد کردن تاریخ فعلی
Ctrl+Shift+: (colon)   وارد کردن زمان فعلی
Ctrl+t   ساخت جدول

ویرایش سلول و محدوده‌ی فعال


Ctrl+d   کپی کردن سلول بالایی در سلول فعال
Ctrl+r   کپی کردن سلول سمت راستی در سلول جاری
Ctrl+”   کپی کردن سلول بالایی در سلول فعال
Ctrl+’ (apostrophe)   کپی کردن فرمول سلول بالایی در سلول جاری
Ctrl+l   نمایش صفحه ی ساخت جدول
Ctrl+-   حذف سلول، ردیف و ستون
Ctrl+Shift++   وارد کردن ردیف، ستون و سلول
Shift+F2   وارد کردن یا ویرایش کامنت
Shift+f10, then m   حذف کامنت
Alt+F1   وارد کردن و ساخت نمودار
F11   وارد کردن و ساخت نمودار
Ctrl+k   وارد کردن Hyper link
enter (in a cell with a hyperlink)   فعال سازی hyper link
نمایش و مخفی سازی اشیاء
Ctrl+9   مخفی کردن ردیف مربوط به سلول فعال
Ctrl+Shift+9   رفع حالت پنهان تمامی ردیفها در محدوده انتخاب شده
Ctrl+0 (zero)   مخفی کردن ستون مربوط به سلول فعال
Ctrl+Shift+0 (zero)   رفع حالت پنهان تمامی ستونها در محدوده انتخاب شده
Ctrl+` (grave accent)   تغییر دادن حالت نمایش از فرمول به مقدار و برعکس
Ctrl+6   تغییر حالت پنهان و نمایش اشیا
Ctrl+8   نمایش یا عدم نمایش Outline ها
 تنظیم طول سطرها و ستون‌ها
Alt+o, ca   تنظیم طول ستون، به اندازه متن نوشته شده
Alt+o, cw   تنظظیم طول ستون به اندازه وارد شده
Alt+o, ra   تنظیم طول ردیف به اندازه متن نوشته شده
Alt+o, re   تنظظیم طول ردیف به اندازه وارد شده

تنظیمات فرمت


Ctrl+1   باز شدن صفحه format cell
Ctrl+b (or ctrl+2)   فعال کردن یا حذف حالت Bold
Ctrl+i (or ctrl+3)   فعال کردن یا حذف حالت italic
Ctrl+u (or ctrl+4)   فعال کردن یا حذف حالت underline
Ctrl+5   فعال کردن یا حذف کردن حالت خط کشیدن بر روی متن
Ctrl+Shift+f   باز شدن صفحه format cell با فعال بودن تب Font
Alt+’ (apostrophe / single quote)   نمایش Style dialog box
Ctrl+Shift+$   فعال کردن حالت Currency
Ctrl+Shift+~   فعال کردن حالت general
Ctrl+Shift+%   فعال کردن حالت درصد
Ctrl+Shift+#   فعال کردن حالت تاریخ
Ctrl+Shift+@   فعال کردن حالت زمان
Ctrl+Shift+!   فعال کردن حالت عدد با دو رقم اعشار و جدا کننده هزارگان
Ctrl+Shift+^   فعال کردن حالت نماد علمی
F4   پیاده کردن آخرین فرمت طراحی شده بر روی سلول فعال
تنظیم حاشیه
Ctrl+Shift+&   رسم حاشیه بر دور محدوده فعال
Ctrl+Shift+_ (underscore)   حذف حاشیه دور محدوده فعال
Ctrl+1, then Ctrl+Arrow Right/Arrow Left   باز شدن صفحه format cell با فعال بودن تب Border
 
چینش داخل سلول
Alt+h, ar   راست چین کردن
Alt+h, ac   وسط چین کردن
Alt+h, al   چپ چین کردن
 


فرمول‌ها


=   شروع فرمول نویسی
Alt+=   وارد کردن فرمول مجموع
Shift+F3   نمایش کردن پنجره Function dialog box
Ctrl+Shift+a   وارد کردن پارامترهای فرمول‌ها بعد از نام فرمول
Shift+F3   وارد نمودن فرمول در داخل فرمول
Ctrl+Shift+Enter   وارد کردن فرمول به صورت آرایه ای
F4   تبدیل حالت نسبی به مطلق
F9   محاسبه تمامی کارپوشه ها در تمامی کاربرگهای باز
Shift+F9   محاسبه کارپوشه فعال
Ctrl+Alt+F9   محاسبه تمامی کارپوشه ها در تمامی کاربرگهای باز بدون در نظر گرفتن اینکه آیا تغییری صورت گرفته است
Ctrl+Shift+u   بزرگ و کوچک کردن نوار فرمول
Ctrl+`   نمایش فرمول یک سلول به جای مقدار آن
Ctrl+F3   تعریف اسم
F3   paste کردن اسم در داخل فرمول